Menu

Профилактика и лечение на вирусни и бактериални инфекции

Захладняването на времето идва с приготвянето на топлите дрехи и грижата за отопление. Но заедно с това е добре да се помисли за иму-нопрофилактика, подготовка за сезо-на на вирусите. Особено в светлината на намаляваща сила на антибиоти-ците след свръхизписването им при ковид пандемията. Пациентите с хро-нични заболявания на дихателните пътища знаят че при първа поява в аптеките на противогрипните ваксини трябва да се защитят срещу актуалните за сезона щамове на грипа. Четиривалента противогрипна ваксина включваща два щама от тип A и два от тип Б стана популярна последните години. Ваксинирането е в съображение и за всички с медика-ментозно потисната имунна система / онко- и трансплантирани/ и с тежки хронично протичащи заболявания.
Защитата срещу вируси се постига както с ваксини срещу конкре-тен причинител – грипен и коронави-рус, така и неспецифично, повдигайки общия имунитет. Подходящи за това са различни общи имуностимуланти като Ехинацея, Андрофагис, Бета глюкан в популярни препарати като Авирон, Байкавир. При начеваща вирусна инфекция се предписват Изопринозин и когато тя е грип, или съмнение че коронавируса може да е комбиниран с грип, противогрипните Ремантадин и Тамифлу. Тези предпо-ложения може да се докажат с комбинираните тестове за ковид и грип. Вирусните инфекции могат да бъдат и по-леко протичащи, каквито са например риновирусните, но пациентите знаят голямата разлика между истинският грип и риновируса.
При грип освен общите сим-птоми като възпалено гърло, хрема, суха кашлица, температура и главобо-лие, има и болки в мускулите, и обик-новено пациента е толкова зле, че няма сили да стане от леглото. Тези симптоми се развиват много бързо, в течение на няколко часа, съпроводени и със сериозна треска. Такова състо-яние е основание за болничен, в съоб-ражение е и безопасността на колек-тивите, в които работят или учат бол-ните. Самоизолацията и карантини-рането при грип и ковид ограничава разпространението на заболяването.
Самолечението не се препо-ръчва, нараснали са много възмож-ностите за снабдяване на пациентите с рецепти, гарантирани са възмож-ности за електронно издаване на рецепти, а условието пациента да получи лечение, особено антибио-тично, под надзора на лекар срещу рецепта, е гаранция за успешното му провеждане. Това е особено важно в условието на бактериална резис-тентност. Преценката за отпусканите антибиотици трябва да е в ръцете на лекаря, който е в състояние да оцени симптомите. Самолечението е опасно. Вирусните инфекции сами по себе си могат да предизвикат пневмонии, но бактериите могат да се възползват от отслабения от вирусите организъм и да доведат до още усложнения. За предпазване от бактериални инфек-ции се правят навременни курсове през есента, с по същество ваксини приемани през устата, таблетки съдържащи компоненти от обвивката на бактериите най-често причиняващи бактериални пневмонии. Такива ваксини на таблетки са Респивакс и Бронховаксом, които съдържат убити бактериални култури от Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae и др.Този подход има много смисъл в условията на увели-чена устойчивост на бактериите срещу антибиотици, какъвто е неиз-бежният ефект от пандемията. Сис-темния прием на витамини и минера-ли с доказан имуностимулиращ ефект като витамин C, D, Цинк и Селен е допълнение към имуностимулантите.
Ваксините, тестовете, иму-ностимулацията, правилното прило-жение на противовирусни и антиби-отици под надзора на лекар, каранти-ната и витаминната суплементация са онзи фактори, които определят те-жестта на протичане на едно заболя-ване в сезона на настинките и грипа.